پروانه شرکت پخش دارو

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :sherkat-pakhsh
مدارک مورد نیاز :1 - درخواست موافقت اولیه
2 - کپی برابر اصل اساسنامه
3 - مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل (اصل و کپی )
4 - عدم سوء پیشینه موثر کیفری اعضای هیات مدیره
5 - سوء پیشینه موثر صنفی و حرفه ای
6 - گواهی عدم اعتیاد اعضا
7 - اجاره نامه
8 - اصل و تصویر سند مالکیت زمین یا اجاره نامه
هزینه انجام فرآیند : 350000 ريال صدور پروانه + 120000 کارشناسی هر بازدید
مدت زمان انجام فرایند :8-2 هفته
لینک های مرتبط :این خدمت بصورت غیرالکترونیک انجام میشود
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : دکتر پری کرمی و دکتر محمد ابراهیم مخدومی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732424008 داخلی 6