صدور کد رهگیری خودرو

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :فرآیند صدور کد رهگیری خودرو
مدارک مورد نیاز :مدارک مورد نیاز :
1 - کارت ملی مالک خودرو (پشت و رو)
2 - کارت هوشمند خودرو
3 - کارت هوشمند راننده
4 - گواهینامه راننده
5- کارت خودرو ( پشت و رو )
6 - پروانه اشتغال الکترونیکی
هزینه انجام فرآیند :هزینه ندارد
مدت زمان انجام فرایند :در صورت تکمیل بودن مدارک نیم ساعت
لینک های مرتبط :سامانه قرنطینه و امنیت زیستی
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : مهندس میرافضلی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732427929 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها