صدور پروانه بهره برداری

ارکان فرآیند توضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :صدور پروانه بهره برداری
مدارک مورد نیاز :مدارک مورد نیاز ثبت نام اولیه ( یک فایل word و روی cd ) :
اسکن کارت ملی مدیر عامل ( پشت و رو در یک صفحه )
مدرک کد اقتصادی شرکت
آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات
شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت
شناسه ملی شرکت
مدرک تحصیلی و عکس مدیر عامل
آدرس محل سکونت و کد پستی و شماره تماس مدیر عامل

مدارک مورد نیاز جهت آپلود در سامانه :
۱ - اساسنامه ۲ - آگهی تاسیس ۳ - آگهی آخرین تغییرات ۴ - تصویر لوگو یا برند
۵ - نقشه های کلی و تفکیکی ۶ - موافق مراجه ذیربط در خصوص تامین آب و برق
۷ - کروکی آدرس محل ۸ - پروانه تاسیس ۹ - گزارش بازدید ۱۰ - تصویر لیبل یا
بروشور (کشتارگاه و مرکز بسته‌بندی ) ۱۱ - کارت ملی مدیر عامل ۱۲ - تعهدنامه
محضری متقاضی ۱۳ - سند مالکیت ۱۴ - فیش تعرفه صدور پروانه ۱۵ - موافقت
محیط زیست ۱۶ - پروانه بهره‌برداری ازسازمان جهاد کشاورزی یا صنعت و معدن
۱۷ - نتیجه آزمایش آب مصرفی ۱۸ - آنالیز آزمایشگاهی محصول (کارخانه خوراک )
۱۹ - پروانه قبلی متقاضی
هزینه انجام فرآیند :طبق تعرفه مصوب
مدت زمان انجام فرایند :در صورت تکمیل بودن مدارک 48 ساعت
لینک های مرتبط :سامانه صدور پروانه
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : دکتر مهزاد حسینی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732430647 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها