صدور مجوز ترخیص دام و فرآورده ها

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :فرآیند صدور مجوز ترخیص دام و فرآورده ها
مدارک مورد نیاز :1 - درخواست شرکت
2 - پرفرما
3 - گواهی دامپزشکی مبدا
4 - گواهی مبدا
5 - بارنامه
6 - مجوز صادره توسط کارشناس اعزامی
7 - نتایج آزمایشات
8 - گزارش کارشناس در مدت قرنطینه
هزینه انجام فرآیند :طبق تعرفه مصوب
مدت زمان انجام فرایند :برای دام های کشتاری 4 روز در صورت بودن مدارک
برای دامهای داشتی به مدت 3 هفته قرنطینه در صورت عدم مشکل و کامل بودن مدارک
برای فرآورده های خام دامی بعد از نمونه برداری و آزمایش در صورت عدم نقص
لینک های مرتبط :سامانه قرنطینه و امنیت زیستی
سامانه واحد تجارت فرآمرزی ( گمرک )
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : مهندس میرافضلی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732427929 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها