صدور مجوز ترانزیت

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :فرآیند صدور مجوز ترانزیت
مدارک مورد نیاز :گواهی دامپزشکی کشور مبدا و درخواست شرکت و CMR
هزینه انجام فرآیند :طبق تعرفه مصوب
مدت زمان انجام فرایند :در صورت تکمیل بودن مدارک 24 ساعت
لینک های مرتبط :سامانه قرنطینه و امنیت زیستی
راهنمای ثبت نام در سایت
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : مهندس میرافضلی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732427929 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها