تماس

نام شهرستانرئیس ادارهشماره همراهشماره ثابت
گرگاندکتر فکوری0911175505932222103 - 32220103
کردکویدکتر مهینی0911170871034322025 - 34334719
بندرگزدکتر خواجه0911171401934362107
بندر ترکمندکتر ایزدی0911175090634487670
آق قلادکتر کتوک0915545479734526966
علی آباددکتر ایرجی0911177832034223377
گنبددکتر گوکلانی0911172162933382451
رامیاندکتر شیخ0911376076835881213
کلالهدکتر تکه0911176022635442575
مراوه تپهدکتر دوجی0911177160135452288 - 35452457
آزاد شهردکتر شاهین پر0911176133235722876
مینودشتدکتر نقدی0911370821735222368
گالیکشدکتر پورقاز0911178227235838820
گمیشاندکتر پژوهنده0911175905034462037