پروانه بهداشتی اشتغال

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :فرآیند صدور پروانه بهداشتی اشتغال
مدارک مورد نیاز :1 - فیش مالیاتی
2 - عکس
3 - کارت بهداشت
4 - تعهدنامه محضری
5 - پروانه قبلی
6 - عدم سوئ پیشینه
7 - مدرک تحصیلی
8 - تاییده نظام
9 - کارت نظام معتبر
10 - کارت پایان خدمت یا معافیت
11 - فیش تعرفه صدور پروانه
12 - کارت ملی
13 - قرارداد متقاضی و کارفرما
14 - عدم اعتیاد
هزینه انجام فرآیند :طبق تعرفه مصوب
مدت زمان انجام فرایند :در صورت کامل بودن مدارک و تایید جایگاه از سوی اداره کل 2 تا 8 هفته
لینک های مرتبط :سامانه صدور پروانه
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : دکتر پری کرمی و دکتر محمد ابراهیم مخدومی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732424008 داخلی 6 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها

[poll id=”7″]